Dr. M. B. Mahajan
(Chair)
2009-11
Shri Rajeev Jyoti
2012
Shri Virender Kumar
2013
Dr. S. B. Chakrabarty
2014-15
Shri Rajeev Jyoti
Dr. V. K. Singh
(Vice Chair)
2009-10
Dr. Deepak Ghodgoankar
2011
Shri Virender Kumar
2012
Dr. S. B. Chakrabarty
2013
Dr. Dhaval Pujara
2014-15
Dr. S. B. Chakrabarty
Mr. Jidesh
(Treasurer)
2009-11
Shri Milind Mahajan
2012-13
Shri H C Sanandiya
2014-15
Dr. V. K. Singh
Mr. Sanjeev Kulshrestha
(Secretary)
2009-12
Dr. Dhaval Pujara
2013
Shri Sanjeev Kulshrestha
2014-15
Shri Milind Mahajan